CURSOS PROGRAMADOS PARA O ANO 2010              

                                               CURSOS FSE

2010.PO001     Aplicador ptos. Fitosanitarios       básico                                                        04/10/2010  27 h.

2010.PO002     Aplicador ptos. Fitosanitarios       básico                                                        15/11/2010  27 h.

2010.PO003     Cartografía Digital.Microstation   básico                                                         04/10/2010  40 h.

2010.PO004    

2010.PO005     Fruticultura básico                                                                                              04/10/2010  40 h.

2010.PO006     Meteorología y Climatología                                                                             18/10/2010  40 h.

2010.PO007     Herramientas basadas en software libre                                                        06/09/2010  40 h.

2010.PO008    GPS Manejo y Aplicaciones Agroforestales I                                                  27/09/2010  40 h.

2010.PO009   

2010.PO010    GIS Software libre                                                                                               01/11/2010  40 h.

2010.PO011     Iniciación a la Jardinería                                                                                    20/09/2010  40 h.

2010.PO012     Introducción al diseño asistido por computador-Autocad                             20/09/2010  40 h.

2010.PO013     Manejo imágenes de satélite-Teledetección forestal  iniciación                 15/11/2010  40 h.

2010.PO014-I   Utilización de motosierra por equipos de emergencia                                 21/06/2010  20 h.

2010.PO014-II  Utilización de motosierra por equipos de emergencia                                  28/09/2010  20 h.           

2010.PO015     Monitor de Ocio y Tiempo libre (título oficial)  I                                               28/05/2010  200 h.

2010.PO016     Monitor de Ocio y Tiempo libre (título oficial)  II                                              20/09/2010  200 h.

2010.PO017     Selvicultura de frondosas caducifolias                                                            08/11/2010  40 h.                                              

2010.PO018    GIS Arc-Gis   iniciación                                                                                      18/10/2010  40 h.

2010.PO019    GIS Arc-Gis   perfeccionamiento                                                                      29/11/2010  40 h.

2010.PO020

Condicións Xerais


· Custo: Gratuito
· Inscripción: Mediante modelo oficial de instancia totalmente cumplimentado xunto a unha fotocopia do DNI, dirixida ó  Sr. Conselleiro de Medio Rural, á dirección: Centro de Experimentación e Formación Agroforestal de Lourizán, Apartado de Correos 127 - 36080 Pontevedra.

· O prazo de admisión de solicitudes, para cada curso, abriráse 1 mes antes do comenzo do mesmo e pecharáse un día despois do seu inicio. As instancias recibidas fora deste prazo serán arquivadas sin mais trámite. A relación de admitidos será confeccionada unha semana antes do comenzo do curso. As solicitudes recibidas con posterioridade, dentro do prazo, so serán incorporadas se houbera prazas vacantes.
· Orden de admisión: En xeral a orde de admisión coincidirá coa orde de recepción e rexistro das solicitudes. No caso de ter prioridades ou requisitos, terán preferencia os que cumpran os mesmos. Para que se poidan facer efectivos, tanto prioridades coma requisitos, será necesario acreditalo mediante documento que acompañe á solicitude.
· Consideración negativa: Terán a consideración de preferencia negativa, pasando ó final da lista de admitidos, os que téndose inscrito nun curso, non asistiran ó mesmo sin causa debidamente xustificada.
.Non se poderá participar en dous cursos que coincidan no tempo de desenvolvemento, ainda que a coincidencia sexa parcial. Os alumnos/as matriculados en ensino reglado non poderán inscribirse nos cursos programados, excepto autorización expresa da dirección.

· Antes do comenzo do curso, deberá confirmarse a asistencia, no prazo comprendido entre 15 e 7 días naturais previos ó inicio do mesmo ó teléfono 986805088. De non confirmar asistencia perderáse o dereito de prioridade derivado da orden de recepción da solicitude e no seu caso da prioridade establecida polas condicións do curso..

· Todolos cursos incluirán unha proba para acredita-lo seu aproveitamento.

.Para ter dereito ó diploma acreditativo será necesario ter aistido como mínimo a un 85% das sesións docentes programadas.

 

 

                                                                                                                 Retorno á páxina principal